Localizare

Posted on by

Caracteristicile reliefului: Relieful comunei Mitrofani  face parte din podişul Getic

la limita inferioară a Platformei Olteţului. Altitudinile au valori  cuprinse între 230 m şi 300 m. Prezintă pante   domoale  şi pante abrupte  , iar pe culmi  adevărate  platforme . Între  dealuri  se încadrează  valea  pârâului  Verdea . Din punct de vedere petrografic , relieful este alcătuit din argile , luturi argiloase şi nisipoase , iar în fundament pe alocuri marne . Dealurile componente prezintă o toponimie diversă : Dealul Oltului , Dealul Verzii , Dealul Pietroasei .

  • Vegetaţie este alcătuită din păduri de foioase cu specii în amestec de stejar , carpen , ulm , jugastru , salcâm , frasin , tei  şi fag .
  • Fauna este specifică acestui tip de păduri  alcătuită  din vulpi , bursuci , mistreţi , iepuri , căprioare şi veveriţe . Dintre păsări se remarcă  coţofana , mierla , privighetoarea , sturzul , gaiţa .
  • Reţeaua hidrografică: pe teritoriul comunei Mitrofani curge pârâul Verdea , debitele acestuia  oscilând pe parcursul  anului în funcţie de precipitaţii . Calamităţile  provocate  sunt rare , ca urmare a revărsărilor cu pagube medii în recolte  şi gospodării .Apa de băut se obţine din  pânza freatică  şi izvoare . Fântânile  sunt construite  prin forare  cu utilaje  manuale  şi au adâncimi  între 12 şi 20 m.
  • Clima este specifică dealurilor joase din sudul ţării  , cu oscilaţii  în timp şi spaţiu  ale temperaturii , precipitaţiilor  şi vânturilor . Temperaturile  medii oscilează între 19º C şi 20 º C vara şi între 8º C şi 10º C  iarna . În verile  toride  temperatura  depăşeşte  35 º C . Vânturile sunt reprezentate  de crivăţ  şi uneori austru.

Riscuri naturale:

– Inundaţii şi alunecări de teren de-a lungul pârâului Verdea în zona satelor Cetăţeaua ,  Izvoraşu şi Racu .

Relaţii în teritoriu

Comuna Mitrofani este aşezată pe valea pârâului Verdea , afluent al pârâului Pesceana, care se varsă  în râul Olt  pe raza municipiului Drăgăşani .Este localizată în sud – estul judeţului Vâlcea . Faţă de reşedinţa de judeţ , municipiul Rm. Vâlcea  , comuna Mitrofani se află la  62 km distanţă , iar faţă de municipiul Drăgăşani la 9 km , raportaţi la centrul civic al comunei .

Comuna Mitrofani se învecinează la nord cu comuna Glăvile, la est cu comunele Orleşti şi Prundeni, la sud cu comuna Suteşti ,  la vest cu comunele Creţeni şi Amărăşti. Este zonă puternic rurală.

Comuna Mitrofani  este constituită din satele  Mitrofani ( sat de reşedinţă ) , Racu , Izvoraşu şi Cetăţeaua .